KONFIGUROVAT

Ochrana osobních údajů

Zpracování OÚ - Amplla a.s.

 

Společnost Amplla a.s., a.s., se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) a s účinností ode dne 25. května 2018 také s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu zákona nahradí. Níže vám poskytujeme důležité informace a podmínky zpracování obchodních údajů, které mají souvislost s vaším nákupem nebo s vaším zájmem o zasílání obchodních nabídek.

 

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Amplla a.s. a.s.
Adresa: Poličská 1823, Hlinsko 539 01
Email: info@amplla.com
Telefon: +420 464 646 856

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Amplla a.s. a.s., se sídlem Poličská 1823, 539 01 Hlinsko.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Společnost Amplla a.s. a.s. zpracovává osobní údaje poskytnuté Klientem při navázání obchodního styku tzn. při objednávce a také při registraci zákaznického účtu. Dále společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté klientem za účelem účasti na akcích společnosti, či za účelem zasílání obchodních sdělení.

Zpracovávané údaje mohou obsahovat:

 • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa, akademický titul, datum narození, číslo bankovního účtu, informace o realizovaném obchodním styku (rezervace, objednávky, výdejky, faktury, výkup zboží, uskladněné zboží a kontaktní historii (zaslané emaily a SMS). Dále v případě elektronického přístupu k webovým stránkám společnosti jsou zpracovávány následující údaje: IP adresa a soubory cookies).
 • Osobní údaje citlivé: žádné
 • Další údaje: Údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webovou stránku, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webové stránce nakupujete nebo ne. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookies, o jejichž používání jsme Vás informovali po Vašem příchodu na webovou stránku.

SOUBORY COOKIES A SLUŽBY SPOLEČNOSTI GOOGLE 

Webová stránka pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webová stránka dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb.

Co jsou cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Používáním webového rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní. O používání souborů cookies jste byli informováni při Vašem prvním přístupu na webové rozhraní.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Nepřejete-li si být součástí statistik Google Analytics, můžete využít zablokování. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webové stránky.

Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které užíváním webového rozhraní získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Remarketingové aktivity

Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využíváme služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz, AdWords od společnosti Google, případně i další. Pro Vás to znamená, že se Vám při prohlížení internetu zobrazuje reklama na produkty, o které jste již v minulosti například návštěvou našich internetových stránek projevili zájem. Tyto služby totiž na základě informací ze souborů cookies využívají poznatky o Vašem pohybu na webu k výše popsaným účelům. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace k uvedeným účelům využívány, je třeba odpovídajícím způsobem nastavit Váš internetový prohlížeč (nastavte svůj prohlížeč, aby blokoval ukládání informací o průchodu webem).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Klientů jsou zpracovány za účely uvedenými níže:

1) Registrace klienta v informačních systémech Amplla a.s. mincovny a zasílání informačních sdělení

Registrace Klienta je důležitá, zejména z důvodu umožnění navázání budoucího obchodního styku a k následnému informování Klienta o probíhajících obchodních úkonech (Rezervace, Objednávky, Faktury, atd.). Rozsah poskytovaných údajů Klientem odpovídá potřebám pro budoucí obchodní styk. Klient uvádí jméno a příjmení, fakturační adresu, email a případně další volitelné údaje.

Pro tento účel zpracování je udělen souhlas Klienta, který je možné kdykoliv odvolat a to stejným způsobem jakým byl získán, tzn. v případě registrace zákaznického účtu Klientem přes webové stránky www.amplla.com - po přihlášení ke svému zákaznickému účtu.


2) Zasílání obchodních sdělení

Zasílání obchodních sdělení slouží k informování Klienta o probíhajících marketingových aktivitách a nabídkách Amplla a.s. Rozsah poskytovaných údajů je omezen na e-mailovou nebo poštovní adresu, jméno a příjmení.

Pro tento účel je uplatňován oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení) v případě, že je již s klientem navázán obchodní vztah. Pro případy, kdy obchodní vztah navázán není, musí Klient udělit pro tento účel zpracování souhlas. V obou uvedených případech je možné kdykoliv odvolat, a to v patičce každého emailového obchodního sdělení, nebo prostřednictví kontaktních údajů uvedených výše.

3) Zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu

Zpracování osobních údajů Klienta za účelem oprávněného zájmu probíhá zejména pro ochranu práv společnosti Amplla a.s. V této souvislosti jsou evidovány osobní údaje Klienta, který projeví zájem o navštívení prostoru, který vyžaduje zvýšenou úroveň bezpečnosti (např. výrobního úseku společnosti).

4) Zpracování za účelem splnění smlouvy

Za účelem splnění smlouvy je zpracovává Amplla a.s. osobní údaje Klienta v souvislosti s platnými uzavřenými smlouvami podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízením EU 2016/679.

5) Zákonné důvody zpracování osobních údajů

Amplla a.s. dodržuje všechny platné zákony ČR a EU, za jejichž účelem zpracovává osobní údaje Klienta, jedná se o níže uvedené případy:

 • Osobní údaje Klienta v souvislosti se všechny účetními doklady je nezbytné evidovat po zákonem stanovenou lhůtu.
  • Zákon o DPH 235/2004 Sb.
  • Zákon o účetnictví 563/1991 Sb.
  • Daňový řád – 280/2009 Sb.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient svůj souhlas se zpracování osobních údajů poskytuje vždy dobrovolně a má možnost ho kdykoliv odvolat, a to zcela nebo částečně. Odvolání souhlasu může klient realizovat několika způsoby:

 • Prostřednictví svého zákaznického účtu na webových stránkách společnosti.
 • Emailovou žádostí zaslanou na info@amplla.com
 • Písemnou žádostí zaslanou na adresu sídla společnosti.
 • Prostřednictvím odhlašovacího linku uvedeného v patičce každého obchodního sdělení.
   

Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů Klientem může společnost Amplla a.s. zpracovávat osobní údaje pouze v případech kdy existuje jiný účel zpracování a to pouze v rozsahu, který je pro tento účel adekvátní.

ZPRACOVATELE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů klientů a zároveň hlavním zpracovatelem těchto údajů je Amplla a.s.. Vzhledem k zajištění nezbytných služeb Klientovi (např. přeprava zboží, rozesílka emailů, atd.) vstupují do zpracování i další společnosti, které tyto služby Amplla a.s. poskytují. Se všemi zpracovateli má Amplla a.s. smlouvu o zpracování osobních údajů, kterou je deklarována ochrana osobních údajů Klienta.
 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM SUBJEKTŮM

Amplla a.s. neposkytuje osobní údaje Klienta žádným subjektům. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze subjektů oprávněným dle právních předpisů, kterými jsou orgány činné v trestním řízení, atd.

PRÁVA KLIENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klientům jsou v souvislosti se zpracování osobních údajů přiznána nová práva, kterou jsou aplikována v obecném nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

1) Právo klienta na přístup k osobním údajům

Přístupem k osobním údajům se rozumí oprávnění Klienta na základě jeho aktivní žádosti získat od Amplla a.s. mincovny informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Klienta,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
   

Jde o ekvivalent práva přístupu k osobním údajům, stanoveném v § 12 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2) Právo klienta na výmaz nebo opravu osobních údajů

Právo na výmaz (být zapomenut) představuje v obecném nařízení jinými slovy vyjádřenou povinnost Amplla a.s. likvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • Klient odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • Klient vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.


Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. Většina vyjmenovaných případů je součástí i současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebo vyplývají z jeho podstaty.

Právo na opravu osobních údajů znamená, klient může Amplla a.s. požádat o opravu svých údajů, pokud jsou nepřesné, či nesprávné a ta musí následně realizovat opravu údajů.

3) Právo na omezení zpracování osobních údajů klienta

Klient má právo na to, aby Amplla a.s. omezila zpracování jeho osobních údajů, v těchto případech:

 • Klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a Klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití.
 • Amplla a.s. již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Klient vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Amplla a.s. převažují nad oprávněnými důvody Klienta.
   

Pokud bylo zpracování omezeno na základě výše uvedených případů, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Klient, který dosáhl omezení zpracování na základě výše uvedených případů, je Amplla a.s. předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4) Právo přenositelnost osobních údajů klienta

Právo na přenositelnost je zcela nové právo Klienta, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež Amplla a.s. poskytl předat tyto údaje jinému správci.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost: 

 • musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.
   

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

5) Právo klienta vznést námitku

Klient má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace - kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Amplla a.s. či třetí strany.
   

Amplla a.s. osobní údaje Klienta dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Klienta, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Do jisté míry jde o ekvivalent práva na vysvětlení dle § 21 současného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Dále má Klient právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou osobní údaje klienta zpracovány, je závislá na účelů zpracování. Jednotlivé doby zpracování jsou blíže specifikovány níže:

 • Evidence Klienta v informačním systému na základě souhlasu s registrací:
  • Souhlas Klienta je udělován na období 3 let, po uplynutí doby nebudou dále údaje klienta zpracovávány.
  • Pokud Klient souhlas odvolá v průběhu 3letého období, nebudou dále údaje klienta zpracovávány.
 • Zasílání obchodních sdělení:
  • Souhlas Klienta je udělován na období 3 let, po uplynutí doby nebudou dále údaje klienta zpracovávány.
  • Pokud Klient souhlas odvolá v průběhu 3letého období, nebudou dále údaje klienta zpracovávány.
 • Zpracování údajů za účelem oprávněného zájmu:
  • Údaje Klienta budou zpracovávány pouze po dobu trvání oprávněného zájmu.
 • Zpracování za účelem splnění smlouvy:
  • Údaje Klienta budou zpracovávány pouze po dobu nezbytnou k řádnému plnění smluvních povinností.   
 • Zákonné důvody zpracování osobních údajů:
  • Údaje Klienta budou zpracovávány pouze po dobu trvání zákonného důvodu.

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Amplla a.s. prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická, procesní a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, a že k osobním údajům mají přístup pouze jí pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře, odesláním objednávky/rezervace nebo sjednáním smlouvy s Amplla.a.s., a to jak prostřednictvím internetových stránek společnosti, tak i prostřednictvím obchodních zástupců či partnerů společnosti. Každým z výše specifikovaných úkonů potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Aktuální platné znění podmínek ochrany osobních údajů je vždy zveřejněno na www.amplla.com.