Představenstvo společnosti Amplla a.s., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko,
IČ 28485408, vedené pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v
oddíle B 2843 (dále jen Společnost), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu
Společnosti, která se bude konat dne 9.6.2023 od 9 hod. v sídle společnosti Amplla
a.s.

Prezence přítomných akcionářů a potvrzení jejich podílu a množství hlasů bude
probíhat v místě konání valné hromady od 8.30 hod.